வெள்ளி, 28 செப்டம்பர், 2012

காதல் பித்து

உன்னோடு பேச,
காரணம் தேவையில்லை
நேரம் தேவையில்லை
வார்த்தை தேவையில்லை
செய்கை தேவையில்லை

ஏன், நீயே தேவையில்லை..

ஆம், 
இந்த காதல் பித்து போதும்!
இந்த உள்ளம் உவந்து போகும்!