புதன், 25 மார்ச், 2009

உன் நினைவில் . . .

ஒரு கணம்,
ஒரு முறுவல்,
ஒரு பார்வை,
ஒரு துளி கண்ணீர்,
காதல்,
உன் நினைவில்
நான்.